Донецкая общеобразовательная школа І-ІІ ступеней №84

Донецкого городского совета Донецкой области
Меню сайта
Наш опрос
Ваш любимый предмет в школе
Всего ответов: 63
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

 

Погоджено з ПК ЗОШ № 84                                             Затверджую

_____________Суханова І. І.                 Директор ЗОШ № 84____________Козирєва І.П.

 

 

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників ЗОШ № 84 м.Донецька.

 

І. Загальні положення.

 

 1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням спільних потреб. В навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівників своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.Трудова дисципліна забезпечує методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадянського впливу.

 

ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників

 

1.   Працівники закладу приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

 1. При прийнятті на роботу власник або уповноважений ним орган ( керівник) зобовязаний зажадати від особи, що працевлаштовується: подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, предявлення паспорту, диплому або іншого документа про освіту чи професійну підготовку, підсумки останньої атестації, ідентифікаційний номер.
 2. Особи закладів та установ освіти можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
 3. Прийняття на роботу оформляється наказом власника або уповноваженного ним органу (в тому числі призначених органами державного управління освітою), який оголошується працівнику під розписку.
 4. На працівників, що пропрацювали понад 5 днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним містом роботи. На осіб, які працюють в умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота  є основною. Трудові книжки працівників зберігаються як документ суворої звітності в закладах і установах освіти.
 5. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових                       книжок покладається на керівника закладу освіти.Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу керівник забов’язаний:

а) роз’яснити працівникові його права та обов’язки, та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде прцювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуті та можливі наслідки їх впливу на здоров’я , його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в ) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техники безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

 1. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених     чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.
 2. Розірвання трудового договору з ініціативи керівника, допускаються у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.Звільнення педагогічних працівників у звязку із скороченням обсягу роботи може мате місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
 3. Припинення трудового договору оформляється наказом керівника закладу освіти.
 4. Керівник зобовязаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову  книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством.

 

ІІІ. Основні права та обовязки працівників.

 

       1.        Педагогічні працівники мають право на:

-          захист професійної честі, гідності;

-          вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

-          індивідуальну педагогічну діяльність;

-          участь у громадському самоврядуванні;

-          користування подовженою оплачуваною відмовкою;

-          пільгове забезпечення у порядку, встановленому законодавством;

-          підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

      2             Працівники школи зобовязані:

-          працювати сумлінно, виконувати режим, вимоги статусу закладу освіти і внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

-          виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

-          берегти обладнання, інвентар, матеріали: навчальні посібники, тощо, виховувати і дітей дошкільного віку, учнів бережливе ставлення до майна навчально – виховного закладу;

-          працівники школи в установлені сроки повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства;

-          забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обовязкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей;

-          настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброті, стриманості, працелюбства та інших доброчинностей;

-          виховувати повагу до батьків, жінки, культурно – національних, духовних, історичних цінностей Украіни, дбайливе становлення до навколишнього середовища;

-          готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, національними та релігійними групами;

-          додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;

-          захищати дітей від будь – яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

-          постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

Коло обов’язків, що виконує кожний працівник за своєю спеціальністю чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в

установленому порядку кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положенням і правилами внутрішнього розпорядку відповідного закладу освіти та умовами контракту де ці обов’язки конкретизуються.

ІY. Основні обовязки керівника школи.

 1. Керівник закладу зобовязаний:

-          забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально – виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

-          визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

-          удосконалювати навчально – виховний процес, впроводжувати в практику кращій досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;

-          організувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму закладі, так і відповідно до угод інших навчальних закладів;

-          доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

-          видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам в установлені сроки. Надавати відпуски всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;

-          забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні до виконання працівниками брудових обов’язків;

-          дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

-          додержуватися умов колективного договору, чуйно становитись до повсякденних потреб працівників закладу освіти, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілегів;

-          організувати харчування дітей закладу освіти та працівників;

-          своєчасно подавати центральними органами державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність та також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально – виховного закладу;

-          забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляцію, обладнання, створювати належні умови для учнів.

Y. Робочий час і його використання.

 

 1. Для працівників установлюється 5 – ти денний робочий тиждень з двома вихідними днями. При 5 – ти денному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається згідно з розкладом занять (для педпрацівників) та графіком змінності (для техпрацівників) , які затверджує керівник закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержанням тривалості робочого тижня (ст. 50 та 51 КЗ про працю).

Перерва для працівників щодо відпочинку та харчування надається згідно ст. 66 КЗ про працю.

Робочий тиждень встановлюється власником або повноваженим ним органом спільно з профспілковим комітетом з урахуванням специфіки роботи і за погодженням з місцевими органами виконавчої влади.

 1. При відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти керівник забов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом або працівником.
 2. Надурочна робота  у вихідні  та святкові дні не допускається. Залучення окремих   працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках , передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (керівника) закладу освіти з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідні дні може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
 1. Керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.
 2. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпускою, керівник закладу залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

Робота органів самоврядування закладу освіти регламентується положеннями про відповідальні заклади освіти, затвердженими Кабінетом Міністрів України та статусом.

 1. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.
 2. Педагогічним працівникам забороняється:

-          змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

-          продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

-          передоручати виконання трудових обовязків.

8.   Забороняється в робочий час:

- відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не повязаних з навчальним процесом;

- відволікати працівників закладу освіти від виконання професійних обовязків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не повязаних з процесом навчання, забороняється за винятком випадків, передбачених законодавством.

YI. Заохочення за успіхи в роботі.

 1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну поведінку, новаторство в прці й за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені її правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.
 2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, іншими видами морального і матеріального заохочення.
 3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в мережах своїх повноважень і за рахунок власних коштів закладів освіти. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні), доводиться до відома всього колективу закладу освіти і заноситься до трудової книжки працівника.

YII.Стягнення за порушення трудової дисципліни.

1.За порушенням трудової дисципліни  до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

- догана

- звільнення.

Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3,4,7,8, ст.. 40, ст.. 41 Кодексу законів про працю України.

 1. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненні без попередньої згоди органу, членами якої вони є; керівники профспілкових органів у підрозділах закладу освіти – без попередньої згоди відповідного профспілкового органу в закладі освіти; профорганізатори – органу відповідного профспілкового об’єднання.

До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або уповноваженим ним органом безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпусці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

 1. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
 2. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.
 3. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівникові не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що нема дисциплінарного стягнення.
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Апрель 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архив записей
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz

 • Copyright MyCorp © 2019
  Бесплатный конструктор сайтов - uCoz